Treguesi 16: Përqindja e lindjeve të asistuara nga stafi profesional


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

100.00 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: