Treguesi 17: Përqindja e fëmijëve të lindur nën peshë


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

29

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: