Treguesi 45:Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të trajtuara në gjykatë

Total

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

114

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: