Treguesi 20: Përqindja e fëmijëve HIV-pozitiv që përdorin terapi antiretrovirale


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2018

100.0 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2018

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: