Treguesi 22: Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç, nën peshë


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

1.54 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: