Treguesi 25: Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç me rritje te prapambetur për moshën


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2018

11.3 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2018

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: