Treguesi 28: Numri i tentativave për vetëvrasje të fëmijëve, të regjistruar nga policia


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

11

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: