Treguesi 29: Numri i fëmijëve, viktima të trafikimit të personave


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

0

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: