Treguesi 30: Numri i fëmijëve, viktima të mundshme trafikimi të personave


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

109

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: