Treguesi 32: Numri i fëmijëve që kanë kërkuar azil në Shqipëri.


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

41

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: