Treguesi 36: Numri i fëmijëve, viktima të dhunës, regjistruar nga institucionet shëndetësore


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

0

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: