Treguesi 37: Numri fëmijëve viktima të veprave penale regjistruar nga policia


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

1,129

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: