Treguesi 39: Numri i fëmijëve 14-17 vjeç në paraburgim


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

17

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: