Treguesi 51: Numri i fëmijëve 16-18 vjeç të punësuar që kanë pësuar aksidente në punë


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

2

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: