Treguesi 53: Numri i fëmijëve 0-3 vjeç që shkojnë në çerdhe


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

8,664

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2019

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: