Treguesi 55: Përqindja e fëmijëve që janë regjistruar në klasën e parë në krahasim menumrin total të fëmijëve 6 vjeç


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2020

75.30 %

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: