Treguesi 58: Përqindja e nxënesve përsëritës


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

0.9 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2019

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: