Treguesi 59: Numri i fëmijëve viktima të mundshme trafikimi (VMT), raportuar nga NJMF


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

24

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2022

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: