Treguesi 43:Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të raportuar nga prokuroria

Të tjera

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

107

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: